lalari

Instalimi i impiantit të injektimit të avullit. Impjanti u ndërtua për llogari të kompanisë Bankers Petroleum Albania Ltd në zonën e Lalar, Patos-Fier. Tubacionet janë projektuar dhe ndërtuar për presione pune rreth 200 bar. Puna u realizua në 60 ditë.